EVC Traject

EVC staat voor Erkenning van verworven competenties. Door een EVC-traject te volgen bij XLearning, zet je jouw vaardigheden vanuit werkervaring om in een erkende kwalificatie. Een EVC-traject zorgt ervoor dat de competenties die je door jouw werkervaring hebt verworven, erkend worden.


Welke EVC-trajecten zijn er?
Bij XLearning bieden we de volgende EVC-trajecten aan, namelijk:


– Vakbekwame HBO jeugd- en gezinsprofessional (B180)

– MBO 4 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg (25779)

– MBO 4 Sociaal werker (25615)


Waarom een EVC-traject volgen?

Steeds meer werk- en opdrachtgevers hechten er terecht waarde aan dat hun medewerkers gekwalificeerd zijn. Dit heeft enerzijds te maken met steeds strenger wordende wet- en regelgeving en anderzijds met de kwaliteitseisen die hulpverleningsorganisaties aan zichzelf opleggen. Een kwalificatie geeft namelijk de garantie dat je beschikt over bepaalde competenties, die belangrijk zijn om je werk goed uit te voeren.

Als je door jouw werkervaring beschikt over de kennis en vaardigheden om jouw werk goed uit te voeren, is het verstandig om deze ervaring om te zetten in een kwalificatie, door middel van een EVC-traject. Hierdoor kan je werk- en opdrachtgevers ervan overtuigen dat jij in staat bent om hoogwaardige en kwalitatieve hulpverlening te bieden.


Waarom bij XLearning?

Bij XLearning begrijpen we dat niet iedereen even goed is in het beschrijven van zijn vaardigheden. Vooral als je de schoolbanken al lang achter je hebt gelaten, begrijpen we dat je een duwtje in de juiste richting kunt gebruiken om van start te gaan met je EVC-traject.

Bij XLearning word je daarom voorzien van duidelijke instructies en begeleiden we jou proactief bij het verzamelen van het bewijs dat jouw competenties aantoon . Daarnaast staat jouw portfoliobegeleider voor jou klaar om je vragen te beantwoorden.

We vinden het bij XLearning belangrijk dat je over alle nodige competenties beschikt, om het traject bij ons succesvol af te ronden. We willen voorkomen dat je er gedurende het traject achter komt dat je eigenlijk nog niet over genoeg relevante werkervaring beschikt om alle competenties aan te tonen. Daarom voeren we bij XLearning een zorgvuldige screening uit tijdens het intakeproces, voordat je wordt toegelaten tot het traject.

Om vast te leggen dat je over de nodige competenties beschikt, ronden we het traject bij XLearning af met een uitgebreid assessmentgesprek. Hierin krijg je de mogelijkheid om jouw competenties mondeling toe te lichten en aan te tonen dat je jouw kennis en vaardigheden in verschillende contexten kunt plaatsen. 


Toelatingsvoorwaarden

Om deel te nemen aan een EVC-traject, dient u in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

– Minimaal één jaar werkervaring binnen het voor het EVC-traject relevante werkveld, op het niveau van het EVC-traject.
– Momenteel werkzaam zijn binnen het voor het EVC-traject relevante werkveld.

Daarnaast voeren wij een zorgvuldige screening uit. We zullen u tijdens een intakegesprek vragen naar uw ervaring en werkzaamheden om een eerste beeld te vormen van uw competenties. Hierbij beoordelen wij of u genoeg diepgang heeft gehad in uw werkzaamheden en of u ervaring heeft in alle onderdelen van het traject waar u aan deel wilt nemen.
In het geval dat we redelijkerwijs verwachten dat u niet beschikt over de nodige ervaring voor het traject, kunt u niet deelnemen aan het EVC-traject. We kunnen u in zo een geval ook adviseren om deel te nemen aan een ander traject. Dit doen wij om te voorkomen dat u er tijdens het traject achter komt dat u toch niet over de juiste ervaring beschikt. Door u geen toegang te verlenen tot het traject, voorkomen we in zo een geval dat u onnodige kosten maakt.


Hoe verloopt het traject?

U doorloopt de volgende stappen voor het EVC-traject:

– Aanmelden: 

Indien je voldoet aan de hierboven beschreven voorwaarden kun je je via het aanmeldformulier op onze website aanmelden voor het beoogde EVC-traject

– Intake: 

Als de aanmelding in goede orde is ontvangen nemen wij contact op voor een telefonische intake om te inventariseren of je voldoet aan de voorwaarden daarbij de voorwaarden door te nemen

– Tekenen overeenkomst: 

Na een positief intakegesprek, waarin is vastgesteld dat je voldoet aan de gestelde voorwaarden, ontvang je een digitale overeenkomst. Deze overeenkomst dient ondertekend teruggestuurd te worden om het traject officieel van start te laten gaan.

– Ontvangst startdocumenten: 

Na het ondertekenen en terugsturen van de overeenkomst, ontvang je je inloggegevens van ons online portaal en een handleiding met hierin alle benodigdheden om aan jouw portfolio te werken. Ook krijg je instructies voor de voorbereiding van de startgesprek met jouw persoonlijke portfoliobegeleider.

– Toewijzing begeleider en startafspraak: 

Gelijktijdig met de startdocumenten ontvang je informatie over jouw persoonlijke portfoliobegeleider en het startgesprek. Tijdens deze uitgebreide sessie bespreekt de portfoliobegeleider uw ervaring en krijgt u op basis daarvan advies over het verzamelen van de portfoliobewijzen.

– Verzamelen portfoliobewijzen:

Het is tijd om te schrijven! Met het advies van jouw persoonlijke portfoliobegeleider ga je bewijsstukken verzamelen en reflectieverslagen schrijven om aan te tonen dat je beschikt over de juiste kennis en vaardigheden, passend bij de vereiste beroepscompetenties.

– Werkplekbezoek en eindgesprek: 

Na het inleveren van je portfolio wordt je uitgenodigd voor de eindbeoordeling. Deze vindt minimaal twee weken na het inleveren van jouw portfolio plaats. Bij een Vakbekwame HBO jeugd- en gezinsprofessional traject vindt er een eindgesprek plaats met twee onafhankelijke assessoren. Bij een MBO4 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg of sociaal werker traject vindt er een werkplekbezoek en eindgesprek plaats met één onafhankelijke assessor. In beide gevallen is het mogelijk dat er middels steekproef personen aanwezig zijn om de kwaliteit van de assessoren en het eindgesprek te beoordelen.

Tijdens het eindgesprek ga je met de assessor in gesprek over jouw portfolio, waarin jij middels bewijsstukken en reflectieverslagen aan hebt getoond over relevante kennis en ervaring te beschikken om de vereiste beroepscompetenties aan te tonen. In dit gesprek ga je verder in op de vereiste competenties en geef je praktijkvoorbeelden, waarmee je aantoont dat je over deze competenties beschikt.

– Ervaringscertificaat: 

Als je het EVC-traject positief hebt doorlopen en positief hebt afgesloten, ontvang je van XLearning een Ervaringscertificaat. Dit is het eindproduct van jouw doorlopen EVC-traject.

– Evaluatie: 

Wij zijn benieuwd naar jouw ervaringen met XLearning en horen graag je mening over onze diensten. Na het afronden van het EVC-traject ontvang jij een mail met een vragenlijst om onze dienstverlening te verbeteren en klanten de beste ervaring te geven.

Het opstellen van jouw portfolio middels het verzamelen van bewijsstukken en het schrijven van reflectieverslagen neemt gemiddel6 6-12 weken in beslag. Na het positief afronden van het EVC-traject reikt XLearning binnen vier weken het Ervaringscertificaat uit.

 

Scholing/diplomering

Scholing en diplomering maakt geen deel uit van het EVC-traject. Het EVC-traject stopt zodra u uw Ervaringscertificaat heeft ontvangen.

U kunt wel stappen ondernemen om uw ervaringscertificaat om te zetten naar een MBO 4 diploma of vakbekwaamheidsbewijs.  Informeer bij ons hoe u dit voor elkaar krijgt. Hier zijn extra kosten aan externe partijen aan verbonden.

Onze Ervaringscertificaten voor het traject MBO 4 Persoonlijke begeleider maatschappelijke zorg, kunt u bij het Maascollege aanbieden ter verzilvering naar een erkende MBO 4 diploma.


Wat zijn de kosten?

Bij XLearning vinden we het belangrijk dat jouw portfolio volledig is en alle competenties aantoont. We kiezen er daarom voor om onze klanten altijd intensief te begeleiden bij het verzamelen van de juiste portfoliobewijzen. Hiermee vergroten we de kans dat u uiteindelijk uw ervaringscertificaat behaalt. Op deze manier voorkomen we ook dat het traject onnodig lang duurt of dat u onnodige (aanvullende) kosten maakt.

XLearning hanteert de volgende prijzen, namelijk:

 • Vakbekwame HBO jeugd en gezinsprofessional: € 3.000,- inclusief btw
 • MBO 4 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg: € 2.500,- inclusief btw
 • MBO 4 Sociaal werker: € 2.500,- inclusief btw

Persoonlijke begeleiding 

Bij XLearning bieden we persoonlijke begeleiding op maat voor kandidaten die behoefte hebben aan aanvullende ondersteuning om hun EVC-traject succesvol te doorlopen. Persoonlijke begeleiding biedt u de mogelijkheid om kortere lijnen te hebben met uw begeleider en dus sneller feedback te krijgen. Ook kunt u vaker afspreken met uw begeleider om geholpen te worden. 

Neem contact met ons op als u gebruik wilt maken van persoonlijke begeleiding op maat.

 

Uw rechten

 • Bij de start van EVC-traject wordt je gekoppeld aan jouw persoonlijke portfoliobegeleiding die jou begeleid bij het maken van jouw portfolio
 • Je kunt gebruik maken van een klacht- en geschil procedure
 • Je kunt gebruik maken van een bezwaar- en beroepsprocedure
 • Je privacy wordt bewaakt conform de de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) oftewel General Data Protection Regulation zoals die geldt in de Europese Unie.
 • XLearning mag geen informatie over het verloop en eindresultaat van jouw EVC-traject delen buiten jou en de controlerende organisaties
 • Het EVC-dossier is jouw eigendom vanaf de start van het traject
 • Je hebt recht op een eindgesprek ter afsluiting van jouw EVC-traject

Uw plichten

 • Je dient uitsluitend eigen, authentiek werk toe te voegen aan jouw persoonlijke portfolio – XLearning behoudt zich het recht voor om portfoliostukken te controleren middels plagiaatsoftware
 • Je gaat akkoord met de aanwezigheid van een controlerende organisatie middels steekproeven om de kwaliteitseisen van XLearning te waarborgen
 • In verband met de Nederlandse accreditatie dient het EVC-traject in het Nederlands uitgevoerd te worden – alleen in uitzonderlijke gevallen kan XLearning Zorg aan NKE middels onderbouwing om uitzondering vragen
CALCULATOR.png

Scherp geprijsd

CLOCK.png

Eigen tempo

FAX.png

Persoonlijke begeleiding

GLOBAL-CONTACT.png

Erkende Ervaringscertificaat